Studeranderättslig standard

Vårdinge Folkhögskola 2022–2024

För dig som är aNtagen till en kurs på Vårdinge Folkhögskola

Här finns viktig information om vår folkhögskola för dig som deltagare och hur vi vill arbeta för att din tid som deltagare hos oss ska bli så innehållsrik och positiv som möjligt.

Studerandeinflytande och studeranderätt

På vår folkhögskola finns flera möjligheter för dig att kunna påverka din studiesituation. Demokrati är en levande och viktig process som hör vardagen till. Du har som deltagare förutom i de dagliga personliga mötena möjlighet att aktivt påverka t.ex. vid utbildningens klassråd, i folkhögskolans deltagarråd samt vid Vårdingemötet. Vårt kollegium välkomnar alla deltagare att komma med frågor och förslag till veckans kollegiemöten.

Vårdinge Folkhögskola har i sina policydokument och handlingsplaner utgått ifrån den gemensamma respekt vi vill ska finnas mellan alla deltagare och medarbetare. Dessa dokument finner du i informationspärmen i klassrummet, på anslagstavlan i kollegierummet och på vår hemsida.

Det är styrelsen på Vårdinge Folkhögskola som är ytterst ansvarig för verksamheten på skolan. Dessutom finns FSR, som är ett studeranderättsligt råd för deltagare på folkhögskolor. Rådet består av en ordförande (jurist), en ledamot utsedd av RIO (rörelsefolkhögskolorna), en ledamot utsedd av SKL (folkhögskolor med kommuner och landsting som huvudmän) samt två ledamöter som är studeranderepresentanter. När FSR tar sig an ett ärende prövas hanteringen mot folkhögskolans egna uppställda regler och villkor. Som enskild studerande på folkhögskolan ska du i första hand vända dig till folkhögskolans kollegium med klagomål eller synpunkter. Om du inte är nöjd med kollegiets beslut eller hantering av ärendet ska du vända dig till SAMS gruppen eller rektor. Om du ändå inte är nöjd med hanteringen vänder du dig skriftligt till skolans styrelse. Om du efter att ha vänt dig både till kollegium, SAMS, rektor och slutligen till styrelsen fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en skriftlig anmälan till FSR. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att du slutat din utbildning på folkhögskolan Information om FSR finner du på: https://www.folkbildningsradet.se/om-folkhogskolan/studeranderatt/

Disciplinära åtgärder på Vårdinge Folkhögskola

Regler för varning, avstängning och avskiljande finns beskrivna i Folkhögskolans
policydokument.

Begäran om omprövning av studieomdöme på behörighetsgivande kurs

Om deltagare på Allmän kurs kan ange skäl för begäran av omprövning av omdömessättningen skall dessa skäl anges skriftligt och lämnas till skolans rektor inom en månad efter omdömessättningen. Rektor informerar därefter skolans styrelse som tar ställning till omprövningen. Studieomdömet kan inte överklagas till Folkbildningsrådet eller annan instans utanför skolan.

Sekretess och arkivering

Uppgifter om en studerandes enskilda förhållanden är belagda med sekretess. Detta betyder att vi som arbetar på folkhögskolan har tystnadsplikt och att dokument angående dina personliga förhållanden förvaras inlåsta. Ytterligare information om detta finns på vår hemsida. Folkhögskolan lämnar inte personbunden information till utanför stående förutom de uppgifter som vi är skyldiga att rapportera in till myndigheter som FBR, SCB och CSN. Enligt vår arkiveringsordning sparas dina ansökningshandlingar hos oss i två år. Handlingar som rör din skolgång hos oss sparas i fem år. Folkhögskolans övriga dokumentation och bokföring arkiveras i tio år enligt gällande lag.

Klassrumspärm

I varje klassrum finns en aktuell informationspärm som innehåller följande:
• Utbildningsansvarig lärares namn och kontaktuppgifter.
• Kursplan och schema, terminstider och ledigheter.
• Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter, Studieomdömen och frånvaroregler.
• Vad deltagare själv ska tillhandahålla angående material.
• Försäkringar för deltagare.
• Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen.
• Etiska regler och ansvar vid användning av internet i Folkhögskolans lokaler.
• Villkor för avstängning och avskiljande.
• Formerna för deltagarinflytande på folkhögskolan.
• Policydokument och utvärderingsplan.

På distanskurserna finns en mapp med aktuell information och aktuella policydokument i det digitala klassrummet.

För dig som söker till Vårdinge Folkhögskola

På skolans hemsida finns information för dig som söker till Vårdinge Folkhögskola angående antagnings principer och antagningsprocessen. Även information om de avgifter och kostnader under studietiden som gäller, samt vilka intyg, behörigheter och studieomdömen som är aktuella för respektive utbildning. Om en utbildning skulle bli inställd eller upphöra finns information på vår hemsida hur du som deltagare påverkas av detta. Vårdinge Folkhögskola ser delaktighet och medborgerligt ansvar som en viktig del av livet och tiden på folkhögskolan. På vår hemsida beskrivs hur du kan påverka studierna och din tid på skolan. Information om FSR (folkhögskolornas studeranderättsliga råd) finner du på vår hemsida. Där finns också våra policydokument och handlingsplaner, samt information om statens syfte med statsbidraget till folkbildningen.

20220811

Närvaropolicy 2022 – 2024

Studierna på Vårdinge folkhögskola bygger på ett aktivt deltagande ifrån dig som deltagare. För att du som studerande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är din närvaro på skolan en förutsättning. Intyg för fullgjord kurs och studieomdöme för allmän kurs kan endast ges till studerande som har minst 80 % total närvaro under hela läsåret. All slags frånvaro läggs ihop, oavsett om det handlar om begärd ledighet, sjukfrånvaro eller ogiltig frånvaro. Prata med utbildningsansvarig lärare om du börjar bli orolig för din frånvaro. Vid längre sjukskrivningar görs särskilda överenskommelser mellan deltagaren och skolan.

Skolan följer en så kallad närvarotrappa i fyra tydliga steg. Syftet med de olika stegen är att tidigt synliggöra frånvaro, medvetandegöra deltagaren om konsekvenser av frånvaro och att i ett tidigt skede söka förändring genom en handlingsplan. Det är också viktigt att se om särskilt stöd behövs för deltagare med hög frånvaro. Deltagaren kan komma att kallas till deltagarkonferens (DK) där samtal kring stöd och/eller konsekvenser förs.

En skriftlig överenskommelse för närvaron kan ingås mellan deltagaren och skolan med uppföljande utvärdering efter upp till fyra veckor. Om anledningen till frånvaron är oklar och ingen förbättring skett fram till denna utvärdering bedöms deltagaren som icke studieaktiv
och skolan meddelar detta till CSN, vilket kan innebära att studiestödet dras in och att deltagaren kan bli återbetalningsskyldig.

Oklar frånvaro kan vara skäl till att inte antas till nästa termin, eller bli avstängd under pågående termin. Frånvaro rapporteras kontinuerligt av undervisande lärare och uppföljning angående frånvaro är en stående punkt på skolans kollegiemöten.

Sjukdom och all annan frånvaro ska anmälas till administrationen samt till kontoret senast
klockan 08:15 på telefon 0158-23058 eller mail kontakt@vardinge.fhsk.se. Friskanmälan
görs när du kommer tillbaka till skolan. Sträcker sig frånvaron över en helg skall ny
frånvaroanmälan göras på måndag morgon till skolan.

Deltagare ansvarar själv för att sjukanmäla sig till Försäkringskassan och därmed till CSN.

Kollegiet 15 augusti 2022

Sekretess

Elevvård Den särskilda elevvården på skolan utförs av kurator/samtalsstödjare, de omfattas av den strängare graden av sekretess vilket betyder att det inte får råda tvivel om att utlämnandetav uppgifter inte skadar den eller de som skyddet gäller. Dokument som rör elevvårdande verksamhet är sekretessbelagda. Det är även uppgifter som har att göra med psykologisk undersökning eller behandling, enskilda personliga förhållanden hos psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare.Den allmänna elevvården utförs av lärare, administrativ personal, husmor, vaktmästare eller personer med särskilt uppdrag inom skolan, där gäller tystnadsplikt för uppgifter om enskild personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den lider men om uppgiften röjs. 23 kap, 5§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Disciplinära åtgärder och avskiljande från vidare studier Utredningar och samtal i disciplinära ärenden eller ärenden i samband med att deltagare avskiljs kan sekretessbeläggas. Beslutshandlingen är offentlig.

Studerandes och nära anhörigs identitet, adress, personnummer vid särskild anledning Särskild anledning syftar till att skydda deltagares identitet vid situationer där den som känner sig hotad kan göra troligt att han eller hon är förföljd. Om en kursdeltagare känner sig hotad och det är troligt att personen är förföljd kan dennes och nära anhörigas identitet, adress och personnummer skyddas. Detta kan ske genom att t.ex. hänvisa till akt- eller journaluppgifter från socialtjänst, sjukvård eller dom.

Kollegiet 2017-08-22

Antagningsförfarandet på Vårdinge Folkhögskola 2020-2021

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav:

Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar. Du ska ha skickat in ansökan i tid. Du ska vara drogfri. Du ska komma på intervju. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen. Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

I det personliga brevet med vilket kursdeltagare ansöker till skolans utbildningar samt vid intervjutillfället bedöms deltagarens behov av att bli antagen utav två eller flera utbildningsansvariga på respektive kurs. Konkretisering av denna subjektiva bedömning granskas kollegialt en gång om året inför ansökningar/antagning.

Enligt statens syfte med stödet till folkbildningen har skolan bl.a. som uppdrag att “bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället, stärka och utveckla demokratin samt bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

När det är fler sökande till kursen än vad som finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Då tas hänsyn till följande:
Deltagare på Allmän kurs ska vara minst 15% av det totala kursdeltagarantalet

-Behovet att bli antagen till utbildningen

Detta bedöms subjektivt utifrån följande faktorer:
Socialt behov, yrkesmässigt behov, behovet av personlig utveckling, behovet av tillhörighet och att få öva gruppsamvaro samt behovet av att få en nystart i livet efter exempelvis utbrändhet.

-Den personliga motivationen av att bli antagen till utbildningen

Detta bedöms subjektivt utifrån följande faktorer:

Kursdeltagarens kapacitet och utvecklingspotential (exempelvis via arbetsprover), förväntningar, personliga mål med utbildningen samt förmågan att tillgodogöra sig studierna.

-Eftersträvan av demokratiska grupper

Gruppen som arbetsform är av stor vikt. Olika erfarenhet, ursprung, förutsättningar och bakgrund i gruppen skall eftersträvas. Vidare bedöms kursdeltagarnas potentiella förutsättning att kunna samarbeta och fungera i grupp samt att kunna acceptera människors olikheter. Mångfald gällande ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, religionstillhörighet och utbildningsbakgrund skall om möjligt eftersträvas.

Så här går ansökan till:

Du fyller i ansökan via vår hemsida eller på folkhögskola.nu. Du bifogar kopia på senaste betyg och ett personbevis för studier. Du skriver ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen och bifogar det till ansökan.

Vi vill att du skriver lite om varför du vill gå just på folkhögskola, vad du vill få ut av kursen och hur du vill använda kunskaperna om du får gå kursen.

Skolan bekräftar att vi har fått din ansökan när den kommit till oss i ansökningssystemet senast en vecka efter vi fått din ansökan. Du får senare en kallelse till en obligatorisk intervju.

Du kan endast hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven för antagning. Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans styrelse och du får svar senast en månad efter intervjutillfället.

Antagningsförfarandet för Allmän kurs distans – Vårdinge Folkhögskola

Krav för antagning Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav:

Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar. Du ska ha fullföljt grundskolan. Du ska ha skickat in ansökan i tid samt betygskopior. Du saknar grundläggande behörighet och någon eller några av gymnasiegemensamma ämnen som denna behörighet innehåller. Du ska ha tillgång till dator/internet samt headset och eller mikrofon och webkamera. Du ska kunna ladda ner program på din dator. Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen.

Kursen ger inte Svenska som andra språk eller Svenska för invandrare.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad som finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:

Har störst behov att skaffa sig grundläggande behörighet. Antagningsurvalet är baserat på antal saknade ämnen i gymnasiebetyg, samt konkreta behov av behörigheter och av distansstudier.

Vårdinge by folkhögskola 2017-11-26

Klagomålshantering 2022-2024

Är du missnöjd med något?
För oss på Vårdinge folkhögskola är det viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett
önskvärt sätt, det ger oss möjlighet att rätta till misstag. Med din hjälp, medverkan och dina
synpunkter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vem framför du ditt klagomål till?

1. Vid saklig kritik som kan vara personbunden, tas denna i första hand upp direkt med den det berör så att personen kan få förklara sig eller göra en förbättring.
2. Om du vill ta upp personbunden kritik med någon utomstående kan du vända till någon i SAMS (Samrådsgruppen; Åsa Reinhammar, Herbert Sailer och Maria Svalin Sundfeldt) eller till skolans rektor.
3. Saklig kritik som gäller skolans verksamhet kan framföras till SAMS eller till skolans rektor.

Måste du skriva?

Det underlättar om Du skriver ner kritiken/klagomålet. Om klagomålet inte är alltför omfattande går det också bra att framföra det muntligt. Om du lämnar det skriftligt, lägg det i ett förslutet kuvert och lämna det till skolans kontor på Björkbacken eller dess brevlåda. Om du önskar svar i skriftlig
form glöm inte att lämna din mailadress. Om du vill vara anonym ge ett förslag på hur du önskar återkoppling.

Hur lång tid tar det innan du får svar?

Om du inte får svar på en gång kan det ta upp till en vecka. Detta för att den som mottagit ditt klagomål ska få möjlighet att beskriva ärendet och rådgöra med kollegium, SAMS eller rektor för att hitta en lösning.

Hur går du vidare om du inte är nöjd med svaret?

1. Om Du inte är nöjd med det svar du får, kan du gå vidare med ditt klagomål till skolans rektor Kerstin Burström.
2. Om du inte blir nöjd med det svar du får av rektor, kan du vända dig till skolans styrelse via ordförande Annika Laurén. Om du blir inbjuden till samtal till rektor eller ordförande får du gärna ta med en kurskamrat eller någon från deltagarrådet.
3. Om du inte blir nöjd med det svar vår styrelse ger på ditt klagomål eller om du inte blir nöjd med hur skolans styrelse hanterat ditt klagomål så kan du i sista hand vända dig till FSR (Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd) som har uppdraget att lösa tvister mellan enskilda studerande och
folkhögskolor.

Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd – FSR

Som ett led i arbetet med att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Läs mer om FSR på https://www.folkbildningsradet.se/for-folkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/studeranderatt/

Vid ett skriftligt klagomål. Skriv så kortfattat och tydligt du kan, tänk på följande:
Beskriv hur du hanterat problemet till nu
När inträffade problemet? Har det pågått länge?
Vad har gjorts för att lösa problemet?
Hur skulle du själv vilja att problemet löstes?
Skulle du vilja tala med någon om detta?

Kollegiet mars 2022

Handlingsplan mot sexuella trakasserier 2021- 2023

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och kränkande särbehandling och på annat sätt verka för allas lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringsgrunderna som har ett skydd i lagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Kollegiet och rektor på Vårdinge Folkhögskola skall planera och organisera verksamheten så att sexuella trakasserier förebyggs. Kollegiet och rektor ska:

 • Undersöka om det finns risker för att sexuella trakasserier kan uppstå.
 • Analysera orsakerna till de risker för sexuella trakasserier som har upptäckts.
 • Åtgärda genom att förebygga sexuella trakasserier och främja lika rättigheter och möjligheter.
 • Följa upp och utvärdera arbetet.

Arbetet ska genomföras och dokumenteras löpande. Information om detta klargörs vid nyanställning och kursstart genom information av utbildningsansvarig eller rektor.

Rutinerna på Vårdinge Folkhögskola skall vara sådana att kollegiet i samarbete med rektor, på ett tidigt stadium fångar upp alla signaler på sexuella trakasserier. Kollegiet strävar efter att säkerställa ett personligt bemötande och skapa en god miljö på skolan. Genom att stärka och främja förutsättningarna för goda sociala relationer motverkas sexuella trakasserier. Vårdinge Folkhögskola fördömer alla former av sexuella trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på arbetsplatsen. För att förebygga sexuella trakasserier ska det hos oss inte förekomma kommentarer eller andra nedsättande uttalanden grundade på kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck som kan upplevas som kränkande. Detta gäller också exponering av medvetet könskränkande bilder.

Alla former av trakasserier grundade på kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck hör till de känsligaste problem som kan finnas på en arbetsplats. Det är viktigt att framhålla att sexuella trakasserier är en skolmiljö- och arbetsmiljöfråga och inte en privat fråga för den som drabbas. Sexuella trakasserier ska leda till åtgärder mot otillfredsställande arbetsförhållanden, problem i arbetsplatsens/folkhögskolans organisation eller andra missförhållanden.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier kan också vara en form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagstiftningen. I diskrimineringslagen, DL (208:567) 1 kapitlet 4 § uttrycks: Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Vad som räknas som sexuella trakasserier är sådant som gör att du känner dig kränkt och som är av sexuell karaktär och även inom områden som kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat. För att det ska hanteras av skolan/arbetsplatsen ska det ske på skolan/arbetet eller i ett sammanhang som har med skolan/arbetet att göra, till exempel en klassresa eller konferens.

Exempel på sexuella trakasserier:

 • någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex
 • någon sprider rykten om dig som handlar om sex eller din kropp
 • någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt
 • någon kallar dig för något som anspelar på sex, och som är kränkande för dig
 • någon skickar oönskade meddelanden, bilder eller filmer som anspelar på sex till dig via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms
 • någon ger dig oönskade sexuella förslag när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt.

Vårdinge Folkhögskola Handlingsplan mot sexuella trakasserier 2021 – 2023 S i d a 2 | 2

Handlingsplan vid utredning av händelse

Konkreta åtgärder:

Det är rektor/kollegiet/samrådsgruppen för sociala frågor (SAMS) som ansvarar för att arbetsmiljön är sådan att den motverkar sexuella trakasserier. Det innebär att kränkande språkbruk och attityder inte är tillåtna. Samtliga anställda och deltagare informeras om denna plan.

Vad kan den drabbade göra?

Säg ifrån! Sexuella trakasserier accepteras inte på Vårdinge folkhögskola. Om det inte kan anses uppenbart för personen som utsätter dig att handlingen är kränkande är det viktigt att markera. Tala om att beteendet upplevs som trakasserier och kräv ett slut på det. Om du tycker att det är svårt att själv säga ifrån, be någon på folkhögskolan att hjälpa dig. Du kan också göra det skriftligt. Resultatet blir ofta att den som trakasserar slutar med detta. Ta hjälp av och tala med andra som du har förtroende för eller någon anställd på skolan/arbetsplatsen. Nästa steg kan vara att föra dagbok. Anteckningar kan vara ett bra stöd om händelserna behöver anmälas. Anmäl till skolan via SAMS, rektor eller annan personal på skolan som du känner förtroende för. Det är viktigt för alla parter är att hålla i minnet att folkhögskolan inte är en rättslig instans.

Handläggning:

1. Anmälan till skolan sker via någon du känner förtroende för, samrådsgruppen för sociala frågor (SAMS) eller rektor. Handläggning av anmälan skall ske med största respekt för den utsatta, som ges möjlighet att tala med skolans kurativa stödperson. Snabbt och konfidentiellt ska SAMS se till att trakasserierna upphör. Det är viktigt att den utsatta får kännedom om de olika stegen i handlingsplanen, ingen åtgärd vidtas utan att den utsatta sagt ja till den.

2. Enskilt samtal: Rektor eller SAMS talar med den anklagade trakasseraren enskilt och gör klart att sexuella trakasserier inte bara är oacceptabla utan också förbjudna. Den anklagade ges möjlighet att ge sin bild av den uppkomna situationen och inkalla eventuella vittnen. Om trakasserierna därefter fortsätter vidtas steg tre.

3. Disciplinära åtgärder: Här talar rektor/SAMS med eventuella andra vittnen. Inblandade parter har rätt att ha med någon person som stöd vid handläggningen. Den utsatta och den anklagade hålls informerade om ärendets gång.

Sanktioner:

För anställd:

 • Skriftlig varning
 • Löneavdrag
 • Uppsägning

Vid arbetsrättsliga påföljder måste den anklagades fackliga organisation kopplas in.

För kursdeltagare:

 • Skriftlig varning
 • Avstängning/Avskiljande

Beslut om avstängning/avskiljande kan överklagas i första hand hos skolans styrelse och i andra hand hos FSR (Folkhögskolornas studeranderättsliga råd) Vem ska du vända dig till vid sexuella trakasserier? Den person i kollegiet på Vårdinge Folkhögskola som du känner förtroende för. SAMS består för närvarande av: Kerstin Burström, Åsa Lowden Kästel, Herbert Sailer och Maria Svalin Sundfeldt. Antaget i styrelsen 22/10 2021

Plan mot kränkande särbehandling – vuxenmobbning 2020 – 2022

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och kränkande särbehandling och på annat sätt verka för allas lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringsgrunderna som har ett skydd i lagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Kollegiet och rektor på Vårdinge By Folkhögskola skall planera och organisera verksamheten så att kränkande särbehandling förebyggs. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska:

 • Undersöka om det finns risker för diskriminering, inklusive trakasserier eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter.
 • Analysera orsakerna till de risker för diskriminering som har upptäckts.
 • Åtgärda genom att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
 • Följa upp och utvärdera arbetet

Arbetet ska genomföras och dokumenteras löpande. Information om detta klargörs vid nyanställning och kursstart genom information av utbildningsansvarig eller rektor.

Kollegiet strävar efter att säkerställa ett personligt bemötande och skapa en god miljö på skolan. Genom att stärka och främja förutsättningarna för goda sociala relationer motverkas kränkande särbehandling. Respekt för människors rätt till personlig integritet är av vikt. Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationer är i allmänhet helt normala företeelser. Kränkande särbehandling blir det först när enskilda personer blir drabbade.

Rutinerna på Vårdinge Folkhögskola skall vara sådana att kollegiet i samarbete med rektor, på ett tidigt stadium fångar upp alla signaler, även tex beordrad diskriminering, repressalier och tystnadskultur, som kan leda till kränkande särbehandling. Detta ska leda till åtgärder mot otillfredsställande arbetsförhållanden, problem i arbetsplatsens/folkhögskolans organisation eller andra missförhållanden.

Vad är kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling innebär att deltagares eller arbetstagares värdighet kränks. Om kränkningar har samband med någon av de lagskyddade diskrimineringsgrunderna kallas de trakasserier. Mobbning är kränkningar eller trakasserier som upprepas vid flera tillfällen med ett uppsåt att göra någon illa. Att någon i en likartad situation blir sämre behandlad än någon annan (missgynnad) innebär diskriminering om det har samband med någon av de sju lagskyddade diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering, så som trakasserier, är ovälkomna yttranden eller handlingar som kränker en person och som har samband med en diskrimineringsgrund.

Exempel på trakasserier kan vara att använda sig av härskartekniker så som förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar. Det kan även vara fråga om osynliggörande eller undanhållande av information. Trakasserier gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur, så kallade sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande. Kränkande särbehandling innefattar vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier, även sexuella trakasserier (se särskild handlingsplan).

Om det finns tecken eller symtom på kränkande särbehandling skall genast åtgärder vidtas och en utredning skall göras om orsakerna till brister i samarbetet har att göra med arbetsplatsens/folkhögskolans organisation. Att betrakta trakasserier och kränkningar ur ett systemperspektiv hjälper till att synliggöra de mönster av kränkande handlingar som är svåra att se om dessa handlingar betraktas var för sig. Syftet är att hitta den, indirekta, diskriminering som orsakar att en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund. Det betyder i sin tur att det förebyggande arbetet behöver riktas till skolan/arbetsplatsen som helhet och/eller en hel klass och sällan mot de enskilda individer som vid en första anblick ses som de som utsätter någon eller några för kränkningar.

Handlingsplan vid utredning av händelse

1. Stöd och skyddande åtgärder

Den person som utsatts för kränkande särbehandling skall omgående få hjälp eller stöd. Rektor i samarbete med facket och/eller SAMS ombesörjer detta.

 1. Utred

De som utreder en händelse samlar in följande information:

 • Vad har hänt? Beskriv konkreta händelser.
 • Vem/vilka är inblandade? Till exempel A kränkt av B
 • Hur har de inblandade agerat?
 • Andra viktiga synpunkter?

Därefter drar utredarna slutsatser och gör en plan för hur de ska hantera ärendet, så att händelserna inte upprepas. De dokumenterar också:

 • Slutsatserna av utredningen
 • Åtgärder som ska vidtas
 1. Bedöm och kommunicera

En bedömning görs utifrån det som framkommer i utredningen. Slutsatsen kommuniceras till alla inblandade parter.

 1. Vidta åtgärder

Om utredarna bedömer att det som A anmält går under de beskrivningar av kränkande särbehandlingar som Arbetsmiljölagen och vårt dokument beskriver behöver följande åtgärder tas:

Enskilt samtal med den som blivit utsatt A.

 1. a) Information om ur hanterar SAMS ärendet
 2. b) Information om vad som händer med informationen
 3. c) Information om vilket stöd kan den utsatte kan få

Enskilt samtal med den som pekats ut B

 1. a) I första hand ett medvetandegörande samtal som förtydligar att Vårdinge by folkhögskola ser mycket allvarligt på situationen vilken hanteras som kränkande särbehandling och att det inte accepteras på skolan/arbetsplatsen.
 2. b) Om den kränkande särbehandlingen trots detta upprepas av B, vidtas disciplinära åtgärder som kan leda till att arbetstagaren eller kursdeltagaren får en skriftlig varning eller vidare disciplinära åtgärder som beslutas av styrelsen. Disciplinära åtgärder kan vara avstängning (deltagare)/omplacering, avstängning (medarbetare), varning, ytterst avskiljning (deltagare)/ uppsägning eller avsked(medarbetare). Vilket för medarbetare är arbetsrättsliga åtgärder som har förhandlingsskyldighet med berörd facklig organisation.

Den som leder samtal som syftar till att reda ut situationen för den som utsatts bör tänka på att:

 • Vara tydlig med att trakasserier, kränkningar och repressalier är oacceptabla
 • Lyssna på ett respektfullt sätt
 • Leda samtalet så att beskrivningar av händelser blir konkreta
 • Låta inblandade läsa dokumentationen av händelsen
 • Visa att skolan tar ansvaret för att åtgärda situationen
 • Kunna beskriva den process som följer på samtalen
 • Vara lyhörd för de eventuella förslag på åtgärder som kommer från de inblandade.
 • Erbjuda berörda terapisamtal
 • I de fall där det är nödvändigt, polisanmäla händelsen
 1. Uppföljning
 • Hur upplever de inblandade att representanter för skolan har agerat?
 • Plan för uppföljning
 • Effekter av åtgärderna
 • Ytterligare åtgärder
 1. Riskbedöm organisationen

Undersök om det finns faktorer i själva verksamheten som riskerar att ge upphov till att medarbetare eller deltagare drabbas av kränkande särbehandling eller att konflikter uppstår som kan leda till kränkningar.

Deltagare/medarbetare kan ha/få roller som gör dem särskilt utsatta för kränkningar.

Finns snäva normer, krav på likriktning, revirtänkande, konkurrens, otydliga förväntningar och ansvarsroller på skolan/arbetsplatsen. Pågår informella beslutsprocesser i klassen/på arbetsplatsen där inte alla är inkluderade.

Antaget i styrelsen 2020-01-24

Likabehandlingsplan Vårdinge Folkhögskola

Alla människor har samma värde och ska behandlas lika, här utgår vi från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Likabehandlingsplan del I (arbetsplats/skola)

Vårdinge Folkhögskola skall som arbetsplats/skola medvetet och målinriktat i det dagliga arbetet verka för att främja lika rättigheter för anställda och deltagare, oavsett könstillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vårdinge By Folkhögskola arbetar förebyggande för att förhindra att anställda och deltagare utsätts för trakasserier. Med trakasserier avses ett uppförande som kränker anställdas eller deltagares värdighet på folkhögskolan, om uppträdandet har samband med:

 • Könstillhörighet
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering:

 • Direkt diskriminering
 • Indirekt diskriminering
 • Bristande tillgänglighet
 • Trakasserier
 • Sexuella trakasserier
 • Instruktioner att diskriminera

Förebyggande

 • Det är skolans ansvar att förebygga att kränkande situationer uppstår, att deltagare kränker deltagare, att lärare kränker deltagare och vice versa samt att medarbetare kränker varandra.
 • Skolan arbetar medvetet för att hålla en öppen och respektfull dialog mellan deltagare och personal.
 • Utvecklingssamtal hålls mellan utbildningsansvarig och enskild deltagare minst en gång per termin.
 • Elevvårdskonferens hålls vid oro angående deltagares välmående eller vid annan problematik.
 • På skolan görs en enkätundersökning under både höst och vårtermin där frågor om förekomst av trakasserier och kränkningar ingår.
 • Representanter för skolans styrelse och kollegium arbetar kontinuerligt med sociala frågor kring anställda och deltagare.
 • Skolan ser över brister i sin tillgänglighet vid varje kursstart och gör en långsiktig plan för förbättringar.

Åtgärder

 • Vid kännedom om att anställda/deltagare utsatts för trakasserier skall omedelbart omständigheterna utredas.
 • Deltagare som är utsatt för eller som misstänker eller får information om diskriminering och/eller kränkande behandling, tar kontakt med någon av personalen på skolan. Personal som misstänker eller får information om diskriminering och/eller kränkande behandling kontaktar rektor eller någon i samrådsgruppen för sociala frågor (SAMS). Därefter sammankallas ett möte där ärendet tas upp. Vid detta möte beslutas hur arbetsgruppen går vidare med ärendet. Dokumentation i form av minnesanteckningar förs under hela processen.
 • Enskilt samtal genomförs med den som blivit utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling. Det är alltid den som känner sig kränkt som avgör om handlingen är kränkande. Den kränkte skall tillfrågas om alternativa lösningar. Dokumentation ska göras. Kränkningarna måste omedelbart upphöra.
 • Om kränkningar har utförts av en anställd på skolan ska rektor hålla i utredningen. Dokumentation ska göras.
 • Om kränkningar har utförts av rektor ska skolans styrelse utse någon att hålla i utredningen. Dokumentation ska göras.

Plan för att motverka sexuella trakasserier och kränkande särbehandling anges i särskilda dokument. Styrelsen har det övergripande ansvaret för arbetet med likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen och handlingsplanen mot sexuella trakasserier ska finnas tillgänglig för alla anställda och deltagare. Rektor ansvarar för detta. Under introduktionsdagarna får alla deltagare information om skolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig i varje klassrum i klassrumspärmen samt på skolans hemsida.

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering av insatserna bör ske löpande och bör anpassas utifrån kränkningens omfattning. De inblandade bör även tillfrågas hur uppföljningen ska se ut. Rektor eller någon i SAMS ansvarar för kontakt/samtal med den/de som kränkt. Om kränkningarna inte upphör följer avstängning eller avskiljning från skolan/internatet för den/de som kränkt. Sådana beslut tas av rektor tillsammans med SAMS. Om den som kränker är en anställd på skolan kan det leda till uppsägning.

Antaget i styrelsen 2018

Aktiva åtgärder Vårdinge folkhögskola 2022 – 2024

Diskrimineringslagen 3 kap. Aktiva åtgärder

Inledande bestämmelser

1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828).

Arbetet med aktiva åtgärder
2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att

 1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
 2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
 3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
 4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828).

3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande.
Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828).

https://www.do.se/diskriminering/lagar-om-diskriminering/diskrimineringslagen#Kap3Paragraf1Aktivaatgarder

Alkohol- och drogpolicy 2020–2022

Vi som arbetar på Vårdinge Folkhögskola anser att alkohol och droger inte är förenliga med en bra och kreativ studiemiljö. Folkhögskolan och internatet ska vara helt fritt från alkohol och droger. Detta beslut är även grundat i en solidaritet med deltagare som har anhöriga med alkohol/drogproblem eller själva haft alkohol/drogproblem och som valt vår skola för att slippa konfronteras med eller lockas av alkohol/droger.Nyttjande, innehav samt försäljning av droger är förbjudet enligt lag. Med droger menas narkotikaklassade preparat eller andra beroendeframkallande medel, som inte ordinerats av läkare.

I folkhögskolans närområde finns boende och daglig verksamhet enligt LSS för vuxna människor i behov av stöd och service. Även för dessa personer är det viktigt med en trygg och alkohol/drogfri miljö.

Innan deltagarna börjar på Vårdinge By Folkhögskola skriver de på ett avtal, som innebär att de förbinder sig att inte använda eller sälja alkohol/droger, vara påverkade av alkohol/droger, på skolan, internatet och Vårdinge by, under pågående läsår. Alkohol-och drogpolicyn gäller även under skolresor och studiebesök. Skolan har inget behandlingsprogram.

Vid misstanke om överträdelse av avtalet kallas berörd deltagare till samtal med utbildningsansvarig och representanter från kollegiet samt till omgående provtagning. Vid samtalet får deltagaren berätta vad som hänt och varför.

Vid överträdelse av avtalet får deltagaren alternativet att påvisa nykterhet/drogfrihet tex genom provtagning under resterande läsår. Deltagaren får på så sätt en möjlighet att gå kvar på skolan. Uppföljningssamtal bokas in.

Eftersom deltagare inte får vara på skolan eller på internatet drog- eller alkoholpåverkade måste deltagaren åka ifrån skolan samma dag och vara borta ifrån skolan och internatet under sju dagar. Utbildningsansvarig, kurator, rektor eller annan medarbetare meddelar detta till den berörda deltagaren. Deltagaren får också ett formellt meddelande via mejl. Ärendet hanteras med största integritet.

Om deltagaren vägrar att påvisa sig nykter och drogfri genom provtagning blir konsekvensen att deltagaren omgående slutar sin utbildning samt blir uppsagd från sitt boende på internatet.

Ingen får erbjuda kontakter till eller bidra till försäljning av alkohol och droger på Vårdinge by folkhögskola. Detta kan detta leda till omedelbar avstängning. Narkotikabrott polisanmäls.

Det är allas ansvar att alkohol- och drogpolicyn efterföljs. Det bästa sättet att hjälpa en missbrukare är att vederbörande får professionell hjälp. Den som har information om misstankar att någon deltagare brutit mot reglerna, ska alltid informera utbildningsansvarig lärare, administration, rektor eller husmor på Vårdinge folkhögskola. Medarbetarna på Vårdinge folkhögskola har tystnadsplikt och tar hänsyn till integritetsaspekten.

Kollegiet på Vårdinge Folkhögskola 21 augusti 2020