Hyresvillkor

Allmänna villkor

Hyresgästen förbinder sig

 • att inte flytta fastmonterade inventarier,
 • att i förväg kontakta internatföreståndare och vaktmästare om hyresgästen vill använda egna möbler. Vid avflyttning skall möblemanget återställas i ursprungligt skick,
 • att inte utan särskilt tillstånd sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller annat liknande på fastigheten samt att vid reparation av fastigheten på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp dem igen; meddelanden kan dock sättas upp på för ändamålet avsedd anslagstavla,
 • att uppsätta föremål på ett varsamt sätt. Det är inte tillåtet att slå spik i väggarna utan särskild väggkrok skall användas,
 • att omedelbart anmäla uppkomna skador till internatföreståndare eller skolans reception. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom vårdslöshet eller åsidosättande av hyresavtalet,
 • att tillåta hyresvärden att tillträda rummet vid reparation eller annan skada samt vid utövande av nödvändig tillsyn. Sådant tillträde skall meddelas hyresgästen i förväg. Vid uppenbar fara för hus eller närboende kan hyresvärden tillträda rummet utan föregående meddelande,
 • att ansvara för städning i det egna rummet och tillsammans med övriga internatboende regelbundet städa dagrum, kök, trapp, trapphus och korridorer,
 • att inte spela musik på hög volym eller föra oväsen så att övriga boendens studiero och/eller nattsömn störs. Efter kl 23.00 skall det vara tyst,
 • att endast parkera motorfordon på avsedda parkeringsplatser. Körning med motorfordon fram till elevhemmen skall undvikas,
 • att på egen bekostnad låta bortforsla, för sopnedkast, olämpligt avfall, om inte hyresvärden särskilt tillhandahåller container eller liknande,
 • att hålla till lägenheten hörande balkong eller altan fri från snö och is,
 • att i fastighet där städning i trappor och/eller korridorer inte ingår i hyran i tur med övriga hyresgäster ombesörja trappstädningen,
 • att hålla lägenheten tillgänglig för sotning och rensning av kanaler,
 • att lämna rummet i samma skick vid kursens slut som vid inflyttning, frånsett normalt slitage,
 • att för det fall boende endast får ske under terminstid följa hyresvärdens instruktioner gällande avflyttning vid terminsavslutning m.m. 
 • att omedelbart flytta ur rummet vid kontraktstidens utgång. Observera att 500 kr debiteras per dag om inte utflyttning sker vid kontraktstidens utgång och att vid avflyttning lämna lägenheten väl rengjord samt att då till hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar, även om de har anskaffats av hyresgästen,
 • att betala hyra och tillägg till hyra enligt skolans avisering. Försumlighet leder till att hyresgästen sägs upp från rummet/bostaden.

Särskilda villkor

Hyresgästen förbinder sig

 • att noga iaktta särskilda föreskrifter i fråga om brandskyddsåtgärder och inte använda levande ljus i huset eller rummet och i skolans gemensamma lokaler,
 • att inte förtära alkohol i det förhyrda rummet eller i för skolan gemensamma lokaler samt i övrigt följa av hyresvärden från tid till annan fastställd drogpolicy,
 • att respektera och följa skolans/hyresvärdens gällande alkohol- och drogpolicy,
 • att inte röka i rummet eller i för skolan gemensamma lokaler; rökförbud gäller generellt. Gäller även rökelse och annat som luktar starkt.
 • att inte – vare sig mot betalning eller utan betalning – låta annan disponera rummet,
 • att inte utan hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd upplåta hela lägenheten i andra hand samt att inte ha gäster mer än max en helg i månaden. Gäster ska alltid föranmälas till internatansvarig och brandansvarig. 

 • att inte inrymma sällskapsdjur på internatet.
 • Hyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt.
 • I enlighet med hyreslagen skall hyresgästen väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess användning iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
 • Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras

– på grund av krig eller upplopp

på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över eller inte heller har kunnat förutse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bilaga till Hyreskontrakt ang. brandföreskrifter

  Brandföreskrifter – Vårdinge Folkhögskola

  1.    Håll korridorer och dörröppningar, d.v.s. utrymingsvägar och nödutgångar fria från skräp, bråte, skor och annat som kan stå i vägen för en snabb utrymning. Detta är särskilt viktigt om du bor på Tallås.

  2.    Dörrar med ”dörrstängningsfunktion” ska hållas stängda då dessa fungerar som brandcellsdörrar och skyddar spridning av brand.

  3.    Om ni har övernattande gäster i internatet MÅSTE husmor informeras. Detta för att garantera att skolan vet hur många som befinner sig i internatet om brand skulle inträffa så brandkåren vet om det saknas personer.

  4.    Levande ljus är inte tillåtna på internaten. Varken i rummen eller i gemensamma utrymmen.

  5.    Rök endast på anvisad plats på skolans område, d.v.s rökrutan utanför Tallås.

  6.    Alldeles för många bränder är relaterade till elfel. Lämna aldrig exempelvis mobil- eller laptopladdare i eluttaget utan tillsyn.

  7.    Många bränder är kopplade till ”stökiga kök”. Håll rent vid spisen så att inget brandfarligt ligger för nära spisplattorna. Brandfilt ska finnas i varje kök/pentry.

  8.    När ni kursdeltagare anordnar fester, öppen scen eller andra evenemang i skolans lokaler efter skoltid är det viktigt att tänka på brandskyddet. Följ dokumentet ”Brandföreskrifter kvällsaktiviteter” som finns i huspärmarna.

  9.    Skolan/internatet har utrymningslarm installerat. Detta larmar INTE brandkåren automatiskt vid brand. Ni måste själva ringa brandkåren – 112.

  10.    Om  olyckan är framme, gäller principen:   RÄDDA – LARMA – SLÄCK

  Ring 112 och ange: Lat 58 59 44  Long 17 25 56

  Uppsamlingsplats vid utrymning är BUSSHÅLLPLATSEN för hela skolan.

  Om Brandföreskrifterna inte följs kan beslut tas av hyresvärden om omedelbar avflyttning av hyresgästen.

   

  2015-12-08