Hyresvillkor

Särskilda villkor

Hyresgästen förbinder sig att:

 • Att betala hyra och tillägg till hyra enligt skolans avisering. Försumlighet leder till att hyresgästen sägs upp från rummet,
 • att noga iaktta särskilda föreskrifter i fråga om brandskyddsåtgärder,
 • att inte förtära alkohol eller missbruka droger i det förhyrda rummet, i skolans gemensamma lokaler eller på Vårdinge bys område,
 • att följa skolans/hyresvärdens gällande alkohol- och drogpolicy,
 • att hyresvärden och husmor har rätt att tillträda rummet vid reparation eller annan skada samt vid utövande av nödvändig tillsyn. Visst tillträde kan meddelas hyresgästen en vecka i förväg. Vid uppenbar fara för hus eller närboende kan hyresvärden tillträda rummet utan föregående meddelande,
 • att rökförbud gäller i rummet eller i skolans gemensamma lokaler, inkluderat elcigaretter och vattenpipa. Gäller även rökelse och annat som luktar starkt. Gäller generellt på området utom vissa ”rökrutor”,
 • att inte – vare sig mot betalning eller utan betalning – låta annan disponera eller hyra ut rummet i andra hand,
 • att inte ha gäster mer än max en helg i månaden. Gäster ska alltid föranmälas till brandansvarig och husmor,
 • att inte inrymma sällskapsdjur i rummet.

Hyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av rummet eller allmänna utrymmen.

I enlighet med hyreslagen skall hyresgästen väl vårda rummet samt allmänna utrymmen och vid dess användning iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Allmänna villkor

Hyresgästen förbinder sig att:

 • Att inte flytta fastmonterade inventarier,
 • att i förväg kontakta husmor och vaktmästare om hyresgästen vill använda egna möbler. Vid avflyttning skall möblemanget återställas i ursprungligt skick,
 • att uppsätta föremål på ett varsamt sätt. Det är inte tillåtet att slå spik i väggarna utan särskild väggkrok skall användas,
 • att omedelbart anmäla uppkomna skador till husmor. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom vårdslöshet eller åsidosättande av hyresavtalet,
 • att ansvara för städning i det egna rummet och tillsammans med övriga internatboende regelbundet städa dagrum, kök, trapp, trapphus och korridorer,
 • att inte spela musik på hög volym eller föra oväsen så att övriga boendes studiero och/eller nattsömn störs. Efter kl. 23:00 skall det vara tyst,
 • att endast parkera motorfordon på avsedda parkeringsplatser. Körning med motorfordon fram till elevhemmen skall undvikas, 
 • att på egen bekostnad låta bortforsla för sopnedkast eller soptunna olämpligt avfall, om inte hyresvärden särskilt tillhandahåller container eller liknande,
 • att hålla till lägenheten hörande entré, balkong eller altan fri från snö och is,
 • att i fastighet där städning i trappor och/eller korridorer inte ingår i hyran tillsammans med övriga hyresgäster ombesörja trappstädningen,
 • att hålla lägenheten tillgänglig för sotning och rensning av kanaler,
 • att lämna rummet i samma skick vid kursens slut som vid inflyttning, frånsett normalt slitage,
 • att omedelbart flytta ur rummet vid kontraktstidens utgång eller vid uppsägning. Observera att 500 kr debiteras per dag om inte utflyttning sker vid kontraktstidens utgång.
 • att vid avflyttning lämna lägenheten väl rengjord samt att då till hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar, även om de har anskaffats av hyresgästen,
 • att betala hyra och tillägg till hyra enligt skolans avisering. Försumlighet leder till att hyresgästen sägs upp från rummet/bostaden.

Bilaga till Hyreskontrakt ang. brandföreskrifter

Brandföreskrifter – Vårdinge Folkhögskola

1.    Håll korridorer och dörröppningar, d.v.s. utrymingsvägar och nödutgångar fria från skräp, bråte, skor och annat som kan stå i vägen för en snabb utrymning. Detta är särskilt viktigt om du bor på Tallås.

2.    Dörrar med ”dörrstängningsfunktion” ska hållas stängda då dessa fungerar som brandcellsdörrar och skyddar spridning av brand.

3.    Om ni har övernattande gäster i internatet MÅSTE husmor informeras. Detta för att garantera att skolan vet hur många som befinner sig i internatet om brand skulle inträffa så brandkåren vet om det saknas personer.

4.    Levande ljus är inte tillåtna på internaten. Varken i rummen eller i gemensamma utrymmen.

5.    Rök endast på anvisad plats på skolans område, d.v.s rökrutan utanför Tallås.

6.    Alldeles för många bränder är relaterade till elfel. Lämna aldrig exempelvis mobil- eller laptopladdare i eluttaget utan tillsyn.

7.    Många bränder är kopplade till ”stökiga kök”. Håll rent vid spisen så att inget brandfarligt ligger för nära spisplattorna. Brandfilt ska finnas i varje kök/pentry.

8.    När ni kursdeltagare anordnar fester, öppen scen eller andra evenemang i skolans lokaler efter skoltid är det viktigt att tänka på brandskyddet. Följ dokumentet ”Brandföreskrifter kvällsaktiviteter” som finns i huspärmarna.

9.    Skolan/internatet har utrymningslarm installerat. Detta larmar INTE brandkåren automatiskt vid brand. Ni måste själva ringa brandkåren – 112.

10.    Om  olyckan är framme, gäller principen:   RÄDDA – LARMA – SLÄCK

Ring 112 och ange: Lat 58 59 44  Long 17 25 56

Uppsamlingsplats vid utrymning är BUSSHÅLLPLATSEN för hela skolan.

Om Brandföreskrifterna inte följs kan beslut tas av hyresvärden om omedelbar avflyttning av hyresgästen.

 

2015-12-08