Allmän kurs distans – Högskoleförberedande utbildning

Allmän kurs distans riktar sig till dig som saknar fullständigt slutbetyg från gymnasiet och har ett sådant livspussel eller andra omständigheter och förutsättningar som gör det svårt att vara på plats fysiskt på en skola. Du saknar således ett eller flera av de gymnasiegemensamma ämnena för att erhålla högskolebehörighet och har ett stort personligt behov av att studera på distans.

UPPLÄGG 

Du studerar hemifrån på heltid och kommunicerar skriftligen med lärare och med dina studiekamrater via Google for Education. Kursen kräver mycket självdisciplin och det finns goda möjligheter för dig att påverka, utforma och ta mer ansvar för din egen utbildning som bygger på ett aktivt deltagande från dig som kursdeltagare. Diskussion och reflektion kring det som studeras står i centrum och ett tvärvetenskapligt angreppssätt på hållbar utveckling präglar hela utbildningen. Utöver specifika studier i gymnasiegemensamma ämnen innehåller kursen bl.a. studiemotiverande inslag och övning i studieteknik, samtal om hälsa och stresshantering, fördjupning i FNs Globala Målen och i de Mänskliga Rättigheterna, moment i källkritik och förberedelse inför högskoleprovet.

Innehåll

 • Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Matematik 2a, b eller c
 • Historia 1b
 • Samhällskunskap 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Naturkunskap 2
 • Religion 1

(Matematik 3b och 3c kan ges om tillräckligt stort deltagarunderlag finns.)

Grundläggande behörighet på folkhögskola

På folkhögskola utdelas inga betyg och inga poäng. Du kan alltså inte läsa upp dina gymnasiebetyg på Allmän kurs, utan du studerar de gymnasiegemensamma ämnen som saknas sedan tidigare eller som du har icke godkänt i. Du får ett behörighetsintyg med ett studieomdöme efter godkänd avslutad Allmän kurs som berättar att du nu har erhållit grundläggande behörighet och därmed kan studera vidare på Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola. 

Antal läsår (1–3 år) som krävs på Allmän kurs för att nå grundläggande behörighet grundas på mängden av gymnasiegemensamma ämnen som du saknar sedan tidigare studier samt på antal läsår på gymnasial nivå. En individuell studieplanering upprättas för dig vid kursstart tillsammans med utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Studieplanen tar hänsyn till dina särskilda behov och förutsättningar såväl som dina erfarenheter och förkunskaper och studiernas längd påverkas också av din egen studieförmåga.

Efter avslutad utbildning har du: 

 • grundläggande behörighet samt särskild behörighet i vissa ämnen till högskola/universitet och yrkeshögskola. 
 • skaffat dig studievana och förbättrat din studieteknik
 • vidgat din allmänbildning och fyllt i de kunskapsluckor som fattades från gymnasiet
 • fått inblick i miljöfrågor och fördjupat dina kunskaper i hållbar utveckling

KRAV FÖR ANTAGNING:

 • Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar.
 • Du ska ha fullföljt grundskolan men ej slutfört gymnasiet d.v.s. sakna grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen då utbildningen bygger på skriftliga instruktioner och uppgifter och inte muntliga sådana.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid samt betygskopior tillsammans med ett personligt brev där du beskriver ditt behov av distansstudier och grundläggande behörighet.
 • Du behöver vara datakunnig och ha stor datavana bakom dig för att kunna installera och hantera nya mjukvaruprogram som kursen kräver, utan teknisk support.
 • Du behöver även ha daglig tillgång till internet och en dator med webbkamera och inbyggd mikrofon, alternativt headset.
 • Du behöver ha god självdisciplin för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som till största delen baseras på självstudier.

URVALSKRITERIER

Om det är fler sökande till kursen än vad som finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som har störst behov att skaffa sig grundläggande behörighet specifikt via distansstudier. Antagningsurvalet är baserat på antal saknade ämnen i gymnasiebetyg, samt konkreta behov av behörigheter och av distansstudier.

Kursen är en behörighetsgivande kurs.

Information om grundläggande behörighet.

Information om studieomdöme och behörighetsintyg.

Ansök här!

Utbildningsansvarig lärare

Malin Brandt Björklund är utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs distans. Malin har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och har en folkhögskollärarexamen från Linköpings universitet.

Lärare

Müfit Kiper är utbildad ämneslärare i svenska och engelska.

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi och matematik och har en magisterexamen i toxikologi.

Övrigt

Undervisningen är kostnadsfri. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Materialkostnad 500kr / termin.

Skolan tar ut en administrativ avgift på 500 kr/läsår som inte betalas tillbaka vid avhopp.