Allmän kurs distans – Högskoleförberedande utbildning

Allmän kurs distans riktar sig till dig som saknar fullständigt slutbetyg från gymnasiet och har ett sådant livspussel eller andra omständigheter och förutsättningar som gör det svårt att vara på plats fysiskt på en skola. Du saknar följaktligen några av de gymnasiegemensamma ämnena för att uppnå högskolebehörighet och har ett stort personligt behov av att studera på distans. Utbildningen möjliggör flexibla studier hemifrån och passar dig som är studiemotiverad och är bra på att ta eget ansvar, vill skaffa dig en bred grund för vidareutbildning, höja din personliga kompetens, stärka ditt självförtroende eller helt enkelt vill prova en annorlunda skolform. Allmän kurs distans ger inte bara grundläggande behörighet utan också särskild behörighet i flera ämnen vilket öppnar vägen för många universitets- och högskoleutbildningar.

UPPLÄGG 

Du studerar hemifrån på heltid och undervisningen och kommunikationen mellan lärarna och mellan er deltagare sker huvudsakligen i skrift via Google Workspace. Utbildningen har inga fysiska träffar alls men du är samtidigt alltid en del av Vårdinge folkhögskola och är välkommen att besöka oss samt delta på våra gemensamma aktiviteter som exempelvis temadagar, öppet hus och skördefesten. Onlineträffar förekommer i viss utsträckning under dagtid, antingen via videolänk eller i form av gruppchattar men i övrigt är du fri att studera när det passar dig. 

Det krävs en hel del självdisciplin av dig som deltagare då största delen av undervisningen baseras på självstudier men samtidigt är diskussioner och erfarenhetsutbyte kring det som studeras av betydande roll för utbildningen. Dialog och samarbete är centralt i den typ av gemenskap som kännetecknar folkhögskolan och som vi anser främjar lärande och nyfikenhet. Vi lär oss av varandra och lägger stor vikt vid mötet mellan människor även om det som diskuteras mestadels sker skriftligen. Att studera på en folkhögskola innebär att du som deltagare förväntas vara aktiv och ta eget ansvar för dina studier. En avgörande faktor för din framgång är din egen vilja att lära och din motivation och stor vikt läggs vid det egna kunskapssökandet och den egna reflektionen. 

Utöver specifika studier i gymnasiegemensamma ämnen innehåller utbildningen också tematiska studier en förmiddag i veckan där vi erbjuder ett tvärvetenskapligt angreppssätt på hållbar utveckling och där du kommer att få fördjupa dig i aktuella miljö- och samhällsfrågor. Vi går också igenom studieteknik, hälsa och stresshantering, källkritik och förberedelse inför högskoleprovet och du som deltagare har stort inflytande på undervisningen. Under läsåret finns även möjlighet till enskilda samtal med skolans studie- och yrkesvägledare. 

Innehåll

 • Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Matematik 2a, b eller c
 • Historia 1b
 • Samhällskunskap 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Naturkunskap 2
 • Religion 1

Grundläggande behörighet på folkhögskola

På folkhögskola tilldelas inga betyg, gymnasiepoäng eller meritvärde. Istället får du ett behörighetsintyg som inkluderar ett studieomdöme. Detta intyg bekräftar att du har uppnått grundläggande behörighet och därmed är kvalificerad för fortsatta studier vid högskolor, universitet eller yrkeshögskolor. Mer information om detta finner du här. Hur lång din studietid blir hos oss baseras på din tidigare utbildning och bakgrund. Studietiden varierar mellan ett och tre år.  Mer information om detta finner du här. Under ett läsår måste du studera minst 4 behörighetsgivande ämnen och utöver de gymnasiegemensamma ämnena som ingår i den tematiska undervisningen studerar du de ämnen som saknas sen gymnasiet eller som du vill repetera. Vid kursstart utarbetas en individuell studieplan som tar hänsyn till dina förutsättningar, tidigare erfarenheter och förkunskaper.

 

Efter avslutad utbildning har du: 

 • grundläggande behörighet samt särskild behörighet i vissa ämnen till högskola/universitet och yrkeshögskola. 
 • skaffat dig studievana och förbättrat din studieteknik
 • vidgat din allmänbildning och fyllt i de kunskapsluckor som fattades från gymnasiet
 • fått inblick i miljöfrågor och fördjupat dina kunskaper i hållbar utveckling
 • fått en bra utgångspunkt för yrkeslivet och/eller högskolestudier
 • fått en förståelse för vad folkbildning innebär samt utvecklats som människa och samhällsmedborgare

KRAV FÖR ANTAGNING:

 • Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar.
 • Du ska ha fullföljt grundskolan men ej slutfört gymnasiet d.v.s. sakna grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen då utbildningen bygger på skriftliga instruktioner och uppgifter och inte muntliga sådana.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid samt betygskopior tillsammans med ett personligt brev där du beskriver ditt behov av distansstudier och grundläggande behörighet.
 • Du behöver vara datakunnig och ha stor datavana bakom dig för att kunna installera och hantera nya mjukvaruprogram som kursen kräver, utan teknisk support.
 • Du behöver även ha daglig tillgång till internet och en dator med webbkamera och inbyggd mikrofon, alternativt headset.
 • Du behöver ha god självdisciplin för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som till största delen baseras på självstudier.

URVALSKRITERIER

Om det är fler sökande till kursen än vad som finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som har störst behov att skaffa sig grundläggande behörighet specifikt via distansstudier. Antagningsurvalet är baserat på antal saknade ämnen i gymnasiebetyg, samt konkreta behov av behörigheter och av distansstudier.

Kursen är en behörighetsgivande kurs.

 

Ansök här!

Utbildningsansvarig lärare

Malin Brandt Björklund är utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs distans. Malin har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och har en folkhögskollärarexamen från Linköpings universitet.

Lärare

Müfit Kiper är utbildad ämneslärare i svenska och engelska.

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi och matematik och har en magisterexamen i toxikologi.

Therese Carlsson är utbildad ämneslärare i svenska.

Övrigt

Undervisningen är kostnadsfri. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Du bekräftar din plats genom att betala in 500 kr på BG. Detta är en serviceavgift som täcker kostnader för olycksfallsförsäkring under skolåret på Vårdinge folkhögskola samt ett förskott på materialkostnad.

Materialkostnad 500kr / termin.