Närvaropolicy

Studierna på Vårdinge by folkhögskola bygger på ett aktivt deltagande ifrån dig som kursdeltagare. För att du som studerande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är din närvaro på skolan en förutsättning. Intyg för fullgjord kurs och studieomdöme för allmän kurs kan endast ges till studerande som har minst 80 % total närvaro under hela läsåret. All slags frånvaro läggs ihop, oavsett om det handlar om begärd ledighet, sjukfrånvaro eller ogiltig frånvaro. Prata med kursansvarig lärare om du börjar bli orolig för din frånvaro.

Om du under terminen börjar närma dig en frånvaro som överstiger 20 % kallas du till samtal med utbildningsansvarig och vidare till en elevvårdskonferens (EVK) där samtal kring stöd och/eller konsekvenser förs. En skriftlig överenskommelse kan då ingås med uppföljande utvärdering efter tre till fyra veckor. Om anledningen till frånvaron är oklar och ingen förbättring skett fram till denna utvärdering bedömer skolan dig som icke studieaktiv och meddelar detta till CSN, vilket kan innebära att studiestödet dras in och att du kan bli återbetalningsskyldig.

Oklar frånvaro kan vara skäl till att inte antas till nästa termin/nästa år, eller att avstängas under pågående termin. Frånvaro rapporteras kontinuerligt av undervisande lärare och uppföljning av frånvaro är en stående punkt på skolans kollegiemöten.

Sjukdom och all annan frånvaro ska du anmäla till:
• Kontoret innan kl. 8:00 på telefon 0158-23058. Sträcker sig frånvaron över en helg skall ny frånvaroanmälan göras på måndag morgon till skolan.
• Undervisande lärare innan undervisningen startar.
• Kursdeltagare ansvarar själv för att vid längre frånvaro sjukanmäla sig till försäkringskassan och därmed CSN

Kollegiet 22 augusti 2017