Målbeskrivning och styrelse för Vårdinge By folkhögskola

Målbeskrivning

Syftet med statens bidrag till folkbildningen ska vara att:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • Bidra till att göra det möjligt för en mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Uppdrag

Vårdinge By Folkhögskola ska ge varje människa i det demokratiska samhället möjlighet att lära sig det hon behöver för att förstå sig själv, samhället och sin omvärld, se sitt mänskliga och medborgerliga ansvar och verka för det som hon finner vara rätt och angeläget. Vårdinge By Folkhögskola ska arbeta med fri och frivillig folkbildning. Verksamheten ska bedrivas enligt de mål som riksdagen fastställt och enligt gällande statsbidragsförordning.

Värdegrund

 • Vårdinge By Folkhögskola är folkhögskolan med närhet till beslut
 • Vårdinge By Folkhögskola är folkhögskolan där alla studerar konst & hantverk i olika uttrycksformer
 • Vårdinge By folkhögskola ska ge varje människa rätten till personlig utveckling i en grupp och att vara en medskapande kraft i vår samtid.
 • Vårdinge By Folkhögskolas kurser ska vara drivna av pedagogernas initiativ och kursdeltagarnas delaktighet och engagemang.
 • Vårdinge By Folkhögskola är en kulturbejakande mötesplats för mångfald och flexibilitet.

Rektor

Kerstin Burström

Styrelsen för Vårdinge by folkhögskola består av:

 • Laurén Annika ordförande
 • Heckscher Ivar vice ordförande
 • Lowden Kästel Åsa ledamot
 • Sundin Annika ledamot
 • Grumstedt Malin ledamot
 • Burström Kerstin ledamot
 • Brandt Björklund Malin ledamot
 • Vikingsson Torun ledamot
 • Åsa Molin ledamot
 • Herbert Sailer ledamot