Likabehandlingsplan

Vårdinge By Folkhögskola

Vårdinge By Folkhögskola

Likabehandlingssplan del I

(arbetsplats/skola)

Vårdinge By Folkhögskola skall som arbetsplats/skola medvetet och målinriktat i det dagliga arbetet verka för att främja lika rättigheter för anställda och deltagare, oavsett könstillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vårdinge By Folkhögskola arbetar förebyggande för att förhindra att anställda och deltagare utsätts för trakasserier. Med trakasserier avses ett uppförande som kränker anställdas eller deltagares värdighet på folkhögskolan, om uppträdandet har samband med:

● Könstillhörighet

● Könsöverskridande identitet eller uttryck

● Etnisk tillhörighet

● Religion eller annan trosuppfattning

● Funktionsnedsättning

● Sexuell läggning

● Ålder

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering:

● Direkt diskriminering

● Indirekt diskriminering

● Bristande tillgänglighet

● Trakasserier

● Sexuella trakasserier

● Instruktioner att diskriminera

Förebyggande

• Det är skolans ansvar att förebygga att kränkande situationer uppstår, att deltagare kränker deltagare, att lärare kränker deltagare och vice versa samt att medarbetare kränker varandra.

• Skolan arbetar medvetet för att hålla en öppen och respektfull dialog mellan deltagare och personal.

• Utvecklingssamtal hålls mellan utbildningsansvarig och enskild deltagare minst en gång per termin.

• Elevvårdskonferens hålls vid oro angående deltagares välmående eller vid annan problematik.

• På skolan görs en enkätundersökning under både höst och vårtermin där frågor om förekomst av trakasserier och kränkningar ingår.

• Representanter för skolans styrelse och kollegium arbetar kontinuerligt med sociala frågor kring anställda och deltagare.

• Skolan ser över brister i sin tillgänglighet vid varje kursstart och gör en långsiktig plan för förbättringar.

Åtgärder

• Vid kännedom om att anställda/deltagare utsatts för trakasserier skall omedelbart omständigheterna utredas.

• Deltagare som är utsatt för eller som misstänker eller får information om diskriminering och/eller kränkande behandling, tar kontakt med någon av personalen på skolan. Personal som misstänker eller får information om diskriminering och/eller kränkande behandling kontaktar rektor eller någon i samrådsgruppen för sociala frågor (SAMS). Därefter sammankallas ett möte där ärendet tas upp. Vid detta möte beslutas hur arbetsgruppen går vidare med ärendet. Dokumentation i form av minnesanteckningar förs under hela processen.

• Enskilt samtal genomförs med den som blivit utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling. Det är alltid den som känner sig kränkt som avgör om handlingen är kränkande. Den kränkte skall tillfrågas om alternativa lösningar. Dokumentation ska göras. Kränkningarna måste omedelbart upphöra.

• Om kränkningar har utförts av en anställd på skolan ska rektor hålla i utredningen. Dokumentation ska göras.

• Om kränkningar har utförts av rektor ska skolans styrelse utse någon att hålla i utredningen. Dokumentation ska göras.

Plan för att motverka sexuella trakasserier och kränkande särbehandling anges i särskilda dokument. Styrelsen har det övergripande ansvaret för arbetet med likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen och handlingsplanen mot sexuella trakasserier ska finnas tillgänglig för alla anställda och deltagare. Rektor ansvarar för detta. Under introduktionsdagarna får alla deltagare information om skolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig i varje klassrum i klassrumspärmen samt på skolans hemsida.

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering av insatserna bör ske löpande och bör anpassas utifrån kränkningens omfattning. De inblandade bör även tillfrågas hur uppföljningen ska se ut. Rektor eller någon i SAMS ansvarar för kontakt/samtal med den/de som kränkt. Om kränkningarna inte upphör följer avstängning eller avskiljning från skolan/internatet för den/de som kränkt. Sådana beslut tas av rektor tillsammans med SAMS. Om den som kränker är en anställd på skolan kan det leda till uppsägning.