Klagomålshantering

Klagomålshantering 2016 – 2018

För oss på Vårdinge By folkhögskola är det viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt, eftersom det ger oss möjligheter att rätta till misstag. Med din hjälp, medverkan och dina synpunkter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet. Därför är det viktigt för oss att du hör av dig om du har klagomål.

Vem framför du ditt klagomål till?
Vänd dig i första hand till den som är linjeledare på din kurs.
Om du inte kan/vill tala med din lärare kan du vända dig till någon annan av skolans medarbetare eller elevrådet för att framföra ditt klagomål.
Måste du skriva?
Det underlättar om Du skriver ner klagomålet. Om klagomålet inte är så komplicerat går det också bra att framföra det muntligt. Om du lämnar det skriftligt, lägg det i ett förslutet kuvert i skolans brevlåda eller lämna till skolans kontor.
Hur lång tid tar det innan du får svar?
Om du inte får svar på en gång kan det ta upp till en vecka, för att den som mottagit ditt klagomål ska få möjlighet beskriva ärendet och rådgöra med kollegium och ledningsgrupp
för att hitta en lösning.
Om du inte är nöjd med svaret?
Om Du inte är nöjd med det svar du får kan du gå vidare med ditt klagomål till skolans rektor Kerstin Burström eller till skolans styrelse (Ordförande Annika Laurén). Om du blir inbjuden till samtal får du gärna ta med en kurskamrat eller någon från elevrådet.
Önskar du skriftligt svar, uppge ditt namn, adress och telefonnummer. Du kan naturligtvis också vara anonym. Om du inte blir nöjd med det svar vår styrelse ger på ditt klagomål eller om du inte blir nöjd med hur skolans styrelse hanterat ditt klagomål så kan du i sista hand vända dig till FSR som har uppdraget att lösa tvister mellan enskilda studeranden och folkhögskolor.
Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd – FSR
Som ett led i arbetet med att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning, har Vårdinge By Folkhögskola valt att ansluta sig till FSR. Vårdinge By Folkhögskola följer rådets utslag när eventuella tvister hamnar där. Läs mer om FSR på www.folkhogskola.nu/FSR

Din kritik – ditt klagomål:
Skriv så kortfattat och tydligt du kan, tänk på följande:
Vem har du haft kontakt med?
När inträffade problemet?– Har det pågått länge?
Vad har gjorts för att lösa problemet?
Hur skulle du själv vilja att problemet löstes?
Skulle du vilja tala med någon om detta?

Kollegiet 2016-06-18