Handlingsplan mot sexuella trakasserier 2016-2018

Handlingsplan mot sexuella trakasserier 2016-2018

Vårdinge By Folkhögskola fördömer alla former av sexuella trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på vår arbetsplats. Trakasserier grundade på kön är ett allvarligt hot mot arbetstagarnas och kursdeltagarnas arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbete och studierna. Det leder också till ett sämre arbets- studieresultat och påverkar därigenom verksamheten. För att förebygga sexuella trakasserier ska det hos oss inte förekomma kommentarer eller andra nedsättande uttalanden grundade på kön, som kan upplevas som kränkande för kvinnor och män. Självklart ska Vårdinge By Folkhögskola vara fri från könskränkande bilder.

Det är viktigt att framhålla att sexuella trakasserier är en personal- och arbetsledningsfråga och inte en privat fråga för den som drabbas. Alla former av trakasserier grundade på kön hör till de känsligaste problem som kan finnas på en arbetsplats. Det är därför viktigt att vi har beredskap att ta hand om problemet om det uppstår.

Vad är sexuella trakasserier? ”Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur, som kränker arbetstagarens integritet på arbetsplatsen” (6 § jämställdhetslagen). Definitionen omfattar två olika typer av kränkningar, dels kränkningar på grund av det kön du tillhör, dels kränkningar av sexuell natur.

1. Trakasserier grundade på kön (ovälkommet uppträdande grundat på kön) är beteenden som svärtar ner eller förlöjligar en arbetstagare/kursdeltagare på grund av hennes eller hans kön. Exempel är nedsättande skämt om kvinnor eller män. Det kan också handla om att kvinnor osynliggörs, kanske inte kommer till tals på möten. Att män på en kvinnodominerad arbetsplats inte blir tagna på allvar eller lyssnade på.

2. Trakasserier av sexuell natur (ovälkommet uppträdande av sexuell natur) kan handla om krav på sexuella tjänster eller att ett sexuellt förhållande uppenbart eller underförstått ställs som villkor för anställning. Det är också fråga om sexuella trakasserier när ord eller handlingar med sexuell innebörd skapar en kränkande eller hotfull arbetsmiljö eller hindrar eller stör en anställd/studerande i arbetet.
Exempel på sådana sexuella trakasserier är:
● tafsande eller annan ovälkommen medveten beröring av sexuellt slag
● ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester eller tilltalsord
● ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel eller privatliv
● sexsistiska ord, pornografiska bilder

Konkreta åtgärder:

Det är kollegiet/sociala samrådsgruppen (SAMS) som ansvarar för att arbetsmiljön är sådan att den motverkar sexuella trakasserier. Det innebär att språkbruk och attityder som kränker kvinnor eller män inte är tillåtna. Dessutom ansvarar kollegiet/sociala samrådsgruppen för att bilder och andra föremål eller material som kan uppfattas som kränkande förbjuds på arbetsplatsen. Samtliga anställda och kursdeltagare informeras om detta. Den sociala samrådsgruppen ansvarar för detta.

Vad ska den drabbade göra?

Säg ifrån till den som trakasserar. Tala om att beteendet upplevs som trakasserier och kräv ett slut på det. Om du tycker att det är svårt att själv säga ifrån, be någon på folkhögskolan att hjälpa dig. Du kan också göra det skriftligt. Resultatet blir ofta att den som trakasserar slutar med detta. Ta hjälp av och tala med andra på skolan/arbetsplatsen som du har förtroende för. För dagbok. Det är viktigt att föra minnesanteckningar med datum, klockslag, plats, eventuella vittnen, vad trakasseraren gjorde, reaktioner och känslor. Dessa anteckningar kan vara ett bra stöd om händelserna behöver anmälas. Om ovanstående inte hjälper bör du göra en anmälan. Det är viktigt att den sociala samrådsgruppen får reda på vad som händer för att kunna göra något åt problemet. Viktigt för alla parter är att hålla i minnet att folkhögskolan inte är en rättslig instans.

Anmälan till den sociala samrådsgruppen:

Handläggning av anmälan skall ske med största respekt för den utsatta, som ges möjlighet att tala med någon utomstående ex. Pernilla/kurator
Snabbt och konfidentiellt ska den sociala samrådsgruppen se till att trakasserierna upphör. Det är viktigt att den trakasserade får kännedom om de olika stegen i handlingsplanen, ingen åtgärd vidtas utan att den som blivit trakasserad sagt ja till den.
Handläggning:
1. Enskilt samtal Den sociala samrådsgruppen talar med den anklagade trakasseraren enskilt och gör klart att sexuella trakasserier inte bara är oacceptabla utan också förbjudna. Den anklagade ges möjlighet att ge sin bild av den uppkomna situationen och inkalla ev. vittnen. Detta samtal ska leda till att de eventuella trakasserierna upphör. Om trakasserierna fortsätter efter steg ett vidtas steg två.
2. Disciplinära åtgärder
Här talar den sociala samrådsgruppen med ev. vittnen. Inblandade parter har rätt att ha med någon person som stöder vid handläggningen. Anmälaren och den anmälda hålls informerade om ärendets gång.
Sanktioner:
För anställd:
● Skriftlig varning
● Löneavdrag
● Uppsägning
Vid arbetsrättsliga påföljder måste trakasserarens fackliga organisation kopplas in.
För kursdeltagare:
● Skriftlig varning
● Avstängning

Vem ska du vända dig till vid sexuella trakasserier?
Den person i kollegiet på Vårdinge By Folkhögskola som du känner förtroende för.
Den sociala samrådsgruppen består för närvarande av: Åsa Lowden Kästel, Herbert Sailer och Harald Lowden
Antaget i styrelsen 20160614