Antagningsförfarandet på Vårdinge By Folkhögskola

Krav för antagning (Gäller alla utbildningar)

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav:

Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar.
Du ska ha skickat in ansökan i tid.
Du ska vara drogfri.
Du ska komma på intervju.
Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

I det personliga brevet med vilket kursdeltagare ansöker till skolans utbildningar samt vid intervjutillfället bedöms deltagarens behov av att bli antagen utav två eller flera utbildningsansvariga på respektive kurs. Konkretisering av denna subjektiva bedömning granskas kollegialt en gång om året inför ansökningar/antagning.

Enligt statens syfte med stödet till folkbildningen har skolan bl.a. som uppdrag att “bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället, stärka och utveckla demokratin samt bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

När det är fler sökande till kursen än vad som finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Då tas hänsyn till följande:

Deltagare på Allmän kurs ska vara minst 15% av det totala kursdeltagarantalet

– Behovet av att bli antagen till utbildningen

Detta bedöms subjektivt utifrån följande faktorer:

Socialt behov, yrkesmässigt behov, behovet av personlig utveckling, behovet av tillhörighet och att få öva gruppsamvaro samt behovet av att få en nystart i livet efter exempelvis utbrändhet.

– Den personliga motivationen av att bli antagen till utbildningen

Detta bedöms subjektivt utifrån följande faktorer:

Kursdeltagarens kapacitet och utvecklingspotential (exempelvis via arbetsprover), förväntningar, personliga mål med utbildningen samt förmågan att tillgodogöra sig studierna.

– Eftersträvan av demokratiska grupper

Gruppen som arbetsform är av stor vikt. Olika erfarenhet, ursprung, förutsättningar och bakgrund i gruppen skall eftersträvas. Vidare bedöms kursdeltagarnas potentiella förutsättning att kunna samarbeta och fungera i grupp samt att kunna acceptera människors olikheter. Mångfald gällande ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, religionstillhörighet och utbildningsbakgrund skall om möjligt eftersträvas.

 

Så här går ansökan till:

Du fyller i ansökan via vår hemsida eller på därför avsedd blankett.
Du bifogar; betyg från grundskola, gymnasiet eller motsvarande och ett personbevis.
Du skriver ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen och bifogar det till ansökan.
Vi vill att du skriver lite om varför du vill gå just på folkhögskola, vad du vill få ut av kursen och hur du vill använda kunskaperna om du får gå kursen.

Skolan bekräftar att vi har att din ansökan när den kommit till oss med e-post senast en vecka efter vi fått din ansökan.
Du får en kallelse till intervju den dag du uppgett som önskemål.

Du kan endast hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven för antagning. Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans styrelse och du får svar senast en månad efter intervjutillfället.

Antagningsförfarandet för grundläggande allmän kurs på distans – Vårdinge By Folkhögskola

Krav för antagning

Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav:

Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar.
Du ska ha fullföljt grundskolan.
Du ska ha skickat in ansökan i tid samt betygskopior.
Du saknar grundläggande behörighet och någon eller några av gymnasiegemensamma ämnen som denna behörighet innehåller.
Du ska ha tillgång till dator/internet samt headset och eller mikrofon och webkamera.
Du ska kunna ladda ner program på din dator.
Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen. Kursen ger inte Sv2.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad som finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:

Har störst behov att skaffa sig grundläggande behörighet. Antagningsurvalet är baserat på antal saknade ämnen i gymnasiebetyg, samt konkreta behov av behörigheter och av distansstudier.

Vårdinge by folkhögskola 2017-11-26