Plan mot kränkande särbehandling

Plan mot kränkande särbehandling – vuxenmobbning 2017 – 2019

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och kränkande särbehandling och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Kollegiet och rektor på Vårdinge By Folkhögskola skall planera och organisera verksamheten så att kränkande särbehandling förebyggs.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska:
• Undersöka om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter.
• Analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts.
• Åtgärda – genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
• Följa upp och utvärdera arbetet
Arbetet ska genomföras och dokumenteras löpande. Information om detta klargörs vid nyanställning och kursstart genom information av utbildningsansvarig eller rektor.

Kollegiet strävar efter att säkerställa ett personligt bemötande och skapa en god miljö på skolan. Genom att stärka och främja förutsättningarna för goda sociala relationer motverkas kränkande särbehandling. Respekt för människors rätt till personlig integritet är av vikt. Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationer är i allmänhet helt normala företeelser. Kränkande särbehandling blir det först när enskilda personer blir drabbade.
Rutinerna på Vårdinge By Folkhögskola skall vara sådana att kollegiet i samarbete med rektor, på ett tidigt stadium fångar upp signaler om och åtgärdar otillfredsställande arbetsförhållanden, problem i arbetets organisation eller missförhållanden som kan leda till kränkande särbehandling.

Vad är kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling innebär att en deltagares eller arbetstagares värdighet kränks. Om kränkningar har samband med någon av de lagskyddade diskrimineringsgrunderna kallas de trakasserier. Mobbning är kränkningar eller trakasserier som upprepas vid flera tillfällen med ett uppsåt att göra någon illa. Att någon i en likartad situation blir sämre behandlad än någon annan (missgynnad) innebär diskriminering om det har samband med någon av de sju lagskyddade diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Diskrimineringsgrunderna som har ett skydd i lagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Trakasserier är ovälkomna yttranden eller handlingar som kränker en person och som har samband med en diskrimineringsgrund. Exempel på trakasserier kan vara att använda sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar. Det kan även vara fråga om osynliggörande eller undanhållande av information. Trakasserier gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Trakasserier kan också vara av sexuell natur, så kallade sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande. Kränkande särbehandling innefattar vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier, även sexuella trakasserier (se särskild handlingsplan).

Om det finns tecken eller symtom på kränkande särbehandling skall genast åtgärder vidtas och en utredning skall göras om orsakerna till brister i samarbetet har att göra med arbetets organisation. Att betrakta trakasserier och kränkningar ur ett systemperspektiv hjälper till att synliggöra de mönster av kränkande handlingar som är svåra att se om dessa handlingar betraktas var för sig. Det betyder i sin tur att det förebyggande arbetet behöver riktas till skolan/arbetsplatsen som helhet och/eller en hel klass och sällan mot de enskilda individer som vid en första anblick ses som de som utsätter någon eller några för kränkningar.

Utredning av händelse
Dokumentation
De som utreder en händelse samlar in följande information:
• Vad har hänt? Beskriv konkreta händelser.
• Vem/vilka är inblandade?
• Hur har de inblandade agerat?
• Hur upplever de inblandade att representanter för skolan har agerat?
• Andra viktiga synpunkter?
Därefter drar utredarna slutsatser och gör en plan för hur de ska hantera ärendet, så att händelserna inte upprepas. De dokumenterar också:
• Slutsatserna av utredningen
• Åtgärder som ska vidtas
• Plan för uppföljning
• Effekter av åtgärderna
• Ytterligare åtgärder

Åtgärder
Den person som utsatts för kränkande särbehandling skall omgående få hjälp eller stöd. Rektor i samar-bete med SAMS ombesörjer detta. den som leder samtal som syftar till att reda ut situationen för den som utsatts bör tänka på att:
• vara tydlig med att trakasserier och kränkningar är oacceptabla
• lyssna och visa empati
• leda samtalet så att beskrivningar av händelser blir konkreta
• vara beredd att avlasta den utsatta eleven eventuell skuld och skam• visa att skolan tar ansvaret för att åtgärda situationen
• kunna beskriva den process som följer på samtalen
• vara lyhörd för den utsattes vilja och förslag på åtgärder

Så snart kollegiet eller rektor får vetskap om någon form av kränkande särbehandling på Vårdinge By Folkhögskola, genomför SAMS tillsammans med rektor, samtal med den som utfört den kränkande särbehandlingen. Samtalen ska leda till att den kränkande särbehandlingen upphör. I många fall behövs bara att de inblandades agerande uppmärksammas, att de får en allvarlig tillsägelse om det oacceptabla i handlingarna och att skolans personal följer upp det inträffade under en längre tid. I samtal som syftar till att reda ut situationen för den/dem som utsätter behöver personalen som arbetar med frågan tänka på att:
• vara tydliga med att trakasserier och kränkningar är oacceptabla
• leda samtalet så att beskrivningar av händelser blir konkreta
• ha förmåga att lyssna på ett respektfullt sätt
• visa att skolan tar allvarligt på det som framkommer och har en tydlig strategi för att åtgärda situation-en och se till så att det inte händer igen
• vara lyhörd för de eventuella förslag på åtgärder som kommer från den/de som utsätter
• kunna visa på den process som följer på samtalen

Om den kränkande särbehandlingen trots detta upprepas, vidtas disciplinära åtgärder som kan leda till att arbetstagaren eller kursdeltagaren får en skriftlig varning eller vidare disciplinära åtgärder som beslutas av styrelsen.

Antaget i styrelsen september 2017