Studeranderättslig standard Vårdinge By Folkhögskola

Vårdinge By Folkhögskola 2017-2019

För dig som är antagen till en kurs på Vårdinge By Folkhögskola
Här finns viktig information om vår folkhögskola för dig som kursdeltagare och hur vi vill arbeta för att din tid som kursdeltagare hos oss ska bli så innehållsrik och positiv som möjligt.


Studerandeinflytande och studeranderätt
På vår folkhögskola finns flera möjligheter för dig att kunna påverka din studiesituation. Demokrati är en levande och viktig process som hör vardagen till. Du har som kursdeltagare förutom i de dagliga personliga mötena möjlighet att aktivt påverka t.ex. vid kursens klassråd, i folkhögskolans elevråd samt vid Vårdingemötet. Vårt kollegium välkomnar alla kursdeltagare att komma med frågor och förslag till veckans kollegiemöten. Vårdinge By Folkhögskola har i sina policydokument och handlingsplaner utgått ifrån den gemensamma respekt vi vill ska finnas mellan alla kursdeltagare och medarbetare. Dessa dokument finner du i informationspärmen i klassrummet, på anslagstavlan i kollegierummet och på vår hemsida.


Det är styrelsen på Vårdinge By Folkhögskola som är ytterst ansvarig för verksamheten på skolan. Vårdinge By Folkhögskola är ansluten till FSR, som är ett studeranderättsligt råd för kursdeltagare på folkhögskolor. Rådet består av en ordförande (jurist), en ledamot utsedd av RIO (rörelsefolkhögskolorna), en ledamot utsedd av SKL (folkhögskolor med kommuner och landsting som huvudmän) samt två ledamöter som är studeranderepresentanter. När FSR tar sig an ett ärende prövas hanteringen av det mot folkhögskolans egna uppställda regler och villkor. Som enskild studerande på folkhögskolan ska du i första hand vända sig till folkhögskolans kollegium med klagomål eller synpunkter. Om du inte är nöjd med kollegiets beslut eller hantering av ärendet ska du vända sig till SAMS gruppen eller rektor. Om du ändå inte är nöjd med hanteringen vänder du dig skriftligt till skolans styrelse. Om du efter att ha vänt dig både till kollegium, SAMS, rektor och slutligen till styrelsen fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en skriftlig anmälan till FSR. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att du slutat din utbildning på folkhögskolan Information om FSR finner du på: www.folkhögskola.nu/fsr


Disciplinära åtgärder på Vårdinge By Folkhögskola
Regler för varning, avstängning och avskiljande finns beskrivna i Folkhögskolans policydokument.


Begäran om omprövning av studieomdöme på behörighetsgivande kurs
Om deltagare på Allmän kurs kan ange skäl för begäran av omprövning av omdömessättningen skall dessa skäl anges skriftligt och lämnas till skolans rektor inom en månad efter omdömessättningen. Rektor informerar därefter skolans styrelse som tar ställning till omprövningen. Studieomdömet kan inte överklagas till Folkbildningsrådet eller annan instans utanför skolan.


Sekretess och arkivering
Uppgifter om en studerandes enskilda förhållanden är belagda med sekretess. Detta betyder att vi som arbetar på folkhögskolan har tystnadsplikt och att dokument angående dina personliga förhållanden förvaras inlåsta. Ytterligare information om detta finns på vår hemsida. Folkhögskolan lämnar inte personbunden information till utanför stående förutom de uppgifter som vi är skyldiga att rapportera in till myndigheter som FBR, SCB och CSN. Enligt vår arkiveringsordning sparas dina ansökningshandlingar hos oss i två år. Handlingar som rör din skolgång hos oss sparas i fem år. Folkhögskolans övriga dokumentation och bokföring arkiveras i tio år enligt gällande lag.


Informationspärmen
I varje klassrum finns en aktuell informationspärm som innehåller följande:
• Kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter.
• Kursplan och schema, terminstider och ledigheter.
• Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter, Studieomdömen och frånvaroregler.
• Vad kursdeltagare själv ska tillhandahålla angående material.
• Försäkringar för kursdeltagare.
• Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen.
• Etiska regler och ansvar vid användning av internet i Folkhögskolans lokaler.
• Villkor för avstängning och avskiljande.
• Formerna för deltagarinflytande på folkhögskolan.
• Policydokument och utvärderingsplan.


På distanskurserna finns en mapp med aktuell information och aktuella policydokument i det digitala klassrummet.

För dig som söker till Vårdinge By Folkhögskola

På skolans hemsida finns information för dig som söker till Vårdinge By Folkhögskola angående antagningsprinciper och antagningsprocessen. Även information om de avgifter och kostnader under studietiden som gäller, samt vilka intyg, behörigheter och studieomdömen som är aktuella för respektive utbildning. Om en utbildning skulle bli inställd eller upphöra finns information på vår hemsida hur du som kursdeltagare påverkas av detta. Vårdinge By Folkhögskola ser delaktighet och medborgerligt ansvar som en viktig del av livet och tiden på folkhögskolan. På vår hemsida beskrivs hur du kan påverka studierna och din tid på skolan. Vårdinge By Folkhögskola är ansluten till FSR (folkhögskolornas studeranderättsliga råd) information om detta finner du på vår hemsida. Där finns också våra policydokument och handlingsplaner, samt information om statens syfte med statsbidraget till folkbildningen.