Studeranderättslig standard Vårdinge By Folkhögskola

Vårdinge By Folkhögskola 2016-2018

För dig som är antagen till en kurs på Vårdinge By Folkhögskola
Här finns viktig information om vår folkhögskola för dig som kursdeltagare och hur vi vill arbeta för att din tid som kursdeltagare hos oss ska bli så innehållsrik och positiv som möjligt.
Studerandeinflytande och studeranderätt
På vår folkhögskola finns flera möjligheter för dig som kursdeltagare att kunna påverka din studiesituation. Demokrati är en levande och viktig process som hör vardagen till. Du har som kursdeltagare förutom i de dagliga personliga mötena möjlighet att aktivt påverka t.ex. vid linjens klassråd, i folkhögskolans elevråd samt vid Vårdingemötet. Vårt kollegium välkomnar alla kursdeltagare att komma med frågor och förslag till veckans kollegiemöten. Vårdinge By Folkhögskola har i sina policydokument och handlingsplaner utgått ifrån den gemensamma respekt vi vill ska finnas mellan alla kursdeltagare och medarbetare. Dessa dokument finner du i informationspärmen i klassrummet, på anslagstavlan i kollegierummet och på vår hemsida. Det är styrelsen på Vårdinge By Folkhögskola som är ytterst ansvarig för verksamheten på skolan.

Vårdinge By Folkhögskola är ansluten till FSR, som är ett studeranderättsligt råd för kursdeltagare på folkhögskolor. Rådet består av en ordförande (jurist), en ledamot utsedd av RIO (rörelsefolkhögskolorna), en ledamot utsedd av SKL (folkhögskolor med kommuner och landsting som huvudmän) samt två ledamöter som är studeranderepresentanter. När FSR tar sig an ett ärende prövas hanteringen av det mot folkhögskolans egna uppställda regler och villkor. Som enskild studerande på folkhögskola ska du i första hand vända dig till folkhögskolans kollegium med klagomål eller synpunkter. Om du inte är nöjd med kollegiets beslut eller hantering av ärendet ska du vända dig till ledningsgruppen eller skolans styrelse. Om du efter att ha vänt dig både till kollegium och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en skriftlig anmälan till FSR. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att du lämnat skolan. Information om FSR finner du på: www.folkhögskola.nu/fsr

Disciplinära åtgärder på Vårdinge By Folkhögskola
Regler för varning, avstängning och avskiljande finns beskrivna i Folkhögskolans policydokument.
Sekretess och arkivering
Uppgifter om en studerandes enskilda förhållanden är belagda med sekretess. Detta betyder att vi som arbetar på folkhögskolan har tystnadsplikt och att dokument angående dina personliga förhållanden förvaras inlåsta. Ytterligare information om detta finns på vår hemsida. Folkhögskolan lämnar inte personbunden information till utanför stående förutom de uppgifter som vi är skyldiga att rapportera in till myndigheter som FBR, SCB och CSN. Enligt vår arkiveringsordning sparas dina ansökningshandlingar hos oss i två år. Handlingar som rör din skolgång hos oss sparas i fem år. Folkhögskolans övriga dokumentation och bokföring arkiveras i tio år enligt gällande lag.

Begäran om omprövning av studieomdöme på behörighetsgivande kurs
Om deltagare på Allmän kurs kan ange skäl för begäran av omprövning av omdömessättningen skall dessa skäl anges skriftligt och lämnas till skolans rektor inom en månad efter omdömessättningen. Rektor informerar därefter skolans styrelse som tar ställning till omprövningen. Studieomdömet kan inte överklagas till Folkbildningsrådet eller annan instans utanför skolan.