Plan mot kränkande särbehandling

Plan mot kränkande särbehandling– vuxenmobbning 2014 - 2016

Kollegiet skall planera och organisera verksamheten så att kränkande särbehandling förebyggs på Vårdinge By Folkhögskola. Det klargörs vid nyanställning och kursstart genom information där vi förtydligar att sådan behandling inte kan accepteras på vår skola.
Våra rutiner ska vara sådana att vi på ett tidigt stadium fångar upp signaler om och åtgärdar otillfredsställande arbetsförhållanden, problem i arbetets organisation eller missförhållanden på Vårdinge By Folkhögskola, som kan leda till kränkande särbehandling.

Kollegiet strävar efter att säkerställa ett personligt bemötande och skapa en god miljö på skolan. Genom att stärka och främja förutsättningarna för goda sociala relationer motverkas kränkande behandling.

Kränkande särbehandling innefattar vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier, även sexuella trakasserier (se särskild handlingsplan).

Några exempel är:
– förtal eller nedsvärtning, medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information
– utfrysning, åsidosättande behandling, negligering
– förföljelse i olika former, hot, förnedringar
– förolämpningar, hånfullhet, överkritiskt bemötande
– kontroll av arbetstagaren utan dennes vetskap och med skadande syfte kränkande
   administrativa straffsanktioner.
 
Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationerna är i allmänhet helt normala företeelser. Kränkande särbehandling blir det först när personkonflikter inte längre är ömsesidiga och det inte finns någon respekt för människors rätt till personlig integritet, och det drabbar speciella enskilda personer.

 Om det finns tecken eller symtom på kränkande särbehandling skall genast vidtas åtgärder och en utredning skall särskilt göras om orsakerna till brister i samarbetet har att göra med arbetets organisation.
Den person som utsatts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp eller stöd.

Så fort kollegiet eller ledningsgruppen får vetskap om någon form av kränkande särbehandling på Vårdinge By Folkhögskola, genomförs samtal med den som utfört den kränkande särbehandlingen. Samtalen ska leda till att den kränkande särbehandlingen upphör. Om den kränkande särbehandlingen trots detta upprepas vidtas disciplinära åtgärder som kan leda till att arbetstagaren eller kursdeltagaren får en skriftlig varning eller vidare disciplinära åtgärder som beslutas av styrelsen.
 
 
Antaget i styrelsen 20140310