Likabehandlingsplan

Vårdinge By Folkhögskola

Likabehandlingssplan
Vårdinge By Folkhögskola skall som arbetsplats/skola medvetet och målinriktat i det dagliga arbetet verka för att främja lika rättigheter för anställda och kursdeltagare, oavsett könstillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vårdinge By Folkhögskola arbetar förebyggande för att förhindra att anställda och kursdeltagare utsätts för trakasserier. Med trakasserier avses ett uppförande som kränker anställdas eller kursdeltagares värdighet på folkhögskolan, om uppträdandet har samband med:
● Könstillhörighet
● Könsöverskridande identitet eller uttryck
● Etnisk tillhörighet
● Religion eller annan trosuppfattning
● Funktionsnedsättning
● Sexuell läggning
● Ålder
Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering:
● Direkt diskriminering
● Indirekt diskriminering
● Bristande tillgänglighet
● Trakasserier
● Sexuella trakasserier
● Instruktioner att diskriminera

Förebyggande
• Det är skolans ansvar att förebygga att kränkande situationer uppstår, både att deltagare kränker deltagare, att deltagare kränker lärare och vice versa.
• Skolan arbetar medvetet för att hålla en nära och personlig relation mellan deltagare och personal.
• Utvecklingssamtal hålls mellan kursansvarig och enskild kursdeltagare minst en gång per termin.
• Elevvårdskonferens hålls vid oro om kursdeltagares välmående.
• På skolan görs en enkätundersökning under både höst och vårtermin där frågor om förekomster av trakasserier och kränkningar ingår.
• Representanter för skolans styrelse och kollegium arbetar kontinuerligt med sociala frågor kring anställda och kursdeltagare.
• Skolan ser över brister i sin tillgänglighet vid varje kursstart och gör en långsiktig plan för förbättringar.

Åtgärder
• Vid kännedom om att anställda/kursdeltagare utsatts för trakasserier skall omedelbart omständigheterna utredas.
• Deltagare som är utsatt för eller som misstänker eller får information om diskriminering och/eller kränkande behandling, tar kontakt med någon av personalen på skolan. Personal som misstänker eller får information om diskriminering och/eller kränkande behandling kontaktar rektor eller någon i samrådsgruppen för sociala frågor (SAMS). Därefter sammankallas ett möte där ärendet tas upp. Vid detta möte beslutas hur arbetsgruppen går vidare med ärendet. Dokumentation i form av minnesanteckningar förs under hela processen.
• Enskilt samtal genomförs med den som blivit utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling. Det är alltid den som känner sig kränkt som avgör om handlingen är kränkande. Den kränkte skall tillfrågas om alternativa lösningar. Dokumentation ska göras. Kränkningarna måste omedelbart upphöra.
• Om kränkningar har utförts av en anställd på skolan ska rektor hålla i utredningen. Dokumentation ska göras.
• Om kränkningar har utförts av rektor ska skolans styrelse utse någon att hålla i utredningen.
Dokumentation ska göras.

Plan för att motverka sexuella trakasserier och kränkande särbehandling anges i särskilda dokument.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för likabehandlingssarbetet.
Likabehandlingsplanen och handlingsplanen mot sexuella trakasserier ska finnas tillgänglig för alla anställda och kursdeltagare. Rektor ansvarar för detta. Under introduktionsdagarna får alla kursdeltagare information om skolans likabehandlingsplan, i skriftlig i form i klassrummet samt muntlig av kursansvarig. Likabehandlingsplanen finns tillgängligt i varje klassrum i klassrumspärmen samt på skolans hemsida.

Uppföljning
Uppföljning och utvärdering av insatserna bör ske löpande och bör anpassas utifrån kränkningens omfattning. De inblandade bör även tillfrågas hur uppföljningen ska se ut. Om kränkningarna inte upphör följer avstängning ifrån skolan/internatet för den/de som kränkt. Sådana beslut tas av rektor tillsammans med SAMS. Om den som kränker är en anställd på skolan kan det leda till uppsägning.

Styrelsen 160614