Hyresvillkor

 

Allmänna villkor

Hyresgästen förbinder sig att:

 •  inte flytta fastmonterade inventarier.
 •  i förväg kontakta internatföreståndare och vaktmästare om hyresgästen vill använda egna möbler. Vid avflyttning skall möblemanget återställas  i ursprungligt skick.
 • inte utan särskilt tillstånd sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller annat liknande på fastigheten samt att vid reparation av fastigheten på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp dem igen; meddelanden kan dock sättas upp på för ändamålet avsedd anslagstavla.
 • uppsätta föremål på ett varsamt sätt. Det är inte tillåtet att slå spik i väggarna utan särskild väggkrok skall användas.
 • omedelbart anmäla uppkomna skador till husmor eller skolans kontor. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom vårdslöshet eller åsidosättande av hyresavtalet.
 • tillåta hyresvärden att tillträda rummet vid reparation eller annan skada samt vid utövande av nödvändig tillsyn. Sådant tillträde skall meddelas hyresgästen minst en vecka i förväg. Vid uppenbar fara för hus eller närboende kan hyresvärden tillträda rummet utan föregående meddelande.
 • ansvara för städning i det egna rummet och tillsammans med övriga internatboende regelbundet städa dagrum, kök, trapp, trapphus och korridorer.
 • inte spela musik på hög volym eller föra oväsen så att övriga boendens studiero och/eller nattsömn störs.
 • endast parkera motorfordon på avsedda parkeringsplatser. Körning med motorfordon fram till elevhemmen skall undvikas.     
 • på egen bekostnad låta bortforsla för sopnedkast eller soptunna olämpligt avfall, om inte hyresvärden särskilt tillhandahåller container eller liknande.
 • hålla till lägenheten hörande balkong eller altan fri från snö och is.
 • i fastighet där städning i trappor och/eller korridorer inte ingår i hyran i tur med övriga hyresgäster ombesörja trappstädningen.
 • hålla lägenheten tillgänglig för sotning och rensning av kanaler.
 • lämna rummet i samma skick vid kursens slut som vid inflyttning, frånsett normalt slitage
 • omedelbart flytta ur rummet vid kontraktstidens utgång och
 • vid avflyttning lämna lägenheten väl rengjord samt att då till hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar, även om de har anskaffats av hyresgästen.

Särskilda villkor

Hyresgästen förbinder sig att:

 • betala hyra och tillägg till hyra enligt skolans avisering. Försumlighet leder till att hyresgästen sägs upp från rummet/bostaden,
 • noga iaktta särskilda föreskrifter i fråga om brandskyddsåtgärder,
 • inte förtära alkohol i det förhyrda rummet eller i för skolan gemensamma lokaler och på Vårdinge bys område samt i övrigt följa skolans och hyresvärdens fastställda alkohol-/drogpolicy.
 • inte röka i rummet eller i för skolan gemensamma lokaler; rökförbud gäller generellt,
 • inte – vare sig mot betalning eller utan betalning – låta annan disponera rummet,
 • inte utan hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd upplåta hela lägenheten i andra hand samt
 • inte inrymma sällskapsdjur i rummet
 • inte ha gäster mer än max två dygn. Gäster ska alltid föranmälas till brandansvarig och husmor,

Hyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt.
I enlighet med hyreslagen skall hyresgästen väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess användning iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Bilaga till Hyreskontrakt ang. brandföreskrifter

Brandföreskrifter - Vårdinge by Folkhögskola


1.    Håll korridorer och dörröppningar, d.v.s. utrymingsvägar och nödutgångar fria från skräp, bråte, skor och annat som kan stå i vägen för en snabb utrymning. Detta är särskilt viktigt om du bor på Tallås.


2.    Dörrar med ”dörrstängningsfunktion” ska hållas stängda då dessa fungerar som brandcellsdörrar och skyddar spridning av brand.


3.    Om ni har övernattande gäster i internatet MÅSTE husmor informeras. Detta för att garantera att skolan vet hur många som befinner sig i internatet om brand skulle inträffa så brandkåren vet om det saknas personer.


4.    Var extra försiktiga vintertid när ni använder er av tända ljus. Lämna aldrig tända ljus utan tillsyn!


5.    Rök endast på anvisad plats på skolans område, d.v.s rökrutan utanför Tallås.


6.    Alldeles för många bränder är relaterade till elfel. Lämna aldrig exempelvis mobil- eller laptopladdare i eluttaget utan tillsyn.


7.    Många bränder är kopplade till ”stökiga kök”. Håll rent vid spisen så att inget brandfarligt ligger för nära spisplattorna. Brandfilt ska finnas i varje kök/pentry.


8.    När ni kursdeltagare anordnar fester, öppen scen eller andra evenemang i skolans lokaler efter skoltid är det viktigt att tänka på brandskyddet. Följ dokumentet ”Brandföreskrifter kvällsaktiviteter” som finns i huspärmarna.

9.    Skolan/internatet har utrymningslarm installerat. Detta larmar INTE brandkåren automatiskt vid brand. Ni måste själva ringa brandkåren - 112. Vid strömavbrott går larmet på batterireserv och ger ifrån sig ett pipande ljud tills dessa att strömmen är tillbaks.  


10.    Om  olyckan är framme, gäller principen:   RÄDDA - LARMA - SLÄCK

Ring 112 och ange: Lat 58 59 44  Long 17 25 56

Uppsamlingsplats vid utrymning är BUSSHÅLLPLATSEN för hela skolan.

 

2015-12-08